کمیته های دفتر توسعه آموزش

1- کمیته طرح درس: خانم دکتر مهسا آل ابراهیم

2- کمیته مشورت دانشجویی: خانم دکتر نوشین باریک رو

3- کمیته ارزشیابی اساتید: خانم دکتر نیکو نصوحی

4- کمیته اعتبار بخشی: خانم دکتر سولماز خلیفه

5- کمیته توانمند سازی اساتید: خانم دکتر فلورا فروزش

6- کمیته پژوهش در آموزش: خانم دکتر معصومه حشمتی