شرح وظایف توسعه آموزش

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش (Education Development Office) در زمینه های ذیل می باشد:

1-همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی

2-همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده

3-ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش

4-ارزشیابی گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

5-حضور فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

6-تشکیل کمیته های دانشجویی و استفاده از نظرات دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف دانشکده

7-ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاد دهی-یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی