آزمایشگاه های ساختمان موسیوند

   آزمایشگاههای آموزشی شامل:

- آزمایشگاه فیزیک

- آزمایشگاه شیمی

- آزمایشگاه علوم پایه

- آزمایشگاه فیزیولوژی بیولوژی

- آزمایشگاه سلولی و مولکولی

- کلینیک غلات

- آزمایشگاه نانومحاسباتی

 

     آزمایشگاههای تحقیقاتی شامل:

-         آزمایشگاه تحقیقاتی گروه میکروبیولوژی – سرپرست آزمایشگاه: دکتر ستاره حقیقت

-         آزمایشگاه تحقیقاتی گروه بیوتکنولوژی- سرپرست آزمایشگاه: دکتر فهیمه نعمتی منصور

-         آزمایشگاه تحقیقاتی گروه سلولی مولکولی، ژنتیک و بیوشیمی - سرپرست آزمایشگاه: دکتر معصومه حشمتی