آزمایشگاه های ساختمان موسیوند

   آزمایشگاههای آموزشی شامل:

- آزمایشگاه فیزیک

- آزمایشگاه شیمی

- آزمایشگاه علوم پایه

- آزمایشگاه فیزیولوژی 

- آزمایشگاه زیست - شیمی