شماره تماس

فکس

مستقیم

داخلی

 

-

22248280-4

-

تلفن واحد موسیوند

22237146

22233464

102

ریاست دانشکده

-

22233462

115

دفتر ریاست دانشکده

-

-

108

معاونت دانشکده

-

22237147

103 - 106

اموزش

22211419

22211419

104

امور پایانامه

-

-

101

سایت و سرور

-

-

121

کتابخانه

-

-

113

سمعی و بصری

-

-

105

دفتر فرهنگ و روابط عمومی

-

-

112

پزشک معتمد

-

22693367

109

حراست

-

-

120

دفتر عمران

-

-

110

انتظامات برادران

-

-

111

انتظامات خواهران

-

-

118

گروه میکروبیولو‍‍‍ژی

-

-

117

آزمایشگاه بیولوژی و صنایع غذایی

-

-

119

گروه زیست سلولی وآز علوم پایه

-

-

108

MBA گروه

-

-

123

آبدارخانه

-

-

116

داروخانه

-

22236372

-

انتشارات

-

22248286

-

سلف

اشتراک 645

22243334

-

آزانس قیطریه