آدرس

ساختمان موسیوند  

تهران - خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از بلوار صبا- خیابان شهید موسیوند- تقاطع خیابان شهید کریمی - ساختمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دانشکده علوم نوین