کارشناسان آزمایشگاه ها

آزمایشگاه زیست شیمی (ساختمان موسیوند): آقای سیدمحمد نصراله زاده

آزمایشگاه علوم پایه (ساختمان موسیوند): خانم لیدا ولیان

آزمایشگاه شیمی (ساختمان موسیوند): خانم لیلا کرمی

آزمایشگاه فیزیولوژی (ساختمان موسیوند): خانم شبنم امتیازجو

آزمایشگاه فیزیک (ساختمان موسیوند): خانم هاله ثمینی

آزمایشگاه زیست شناسی (ساختمان زرگنده): خانم آزیتا حسنی - خانم سارا رجایی بهبهانی

آزمایشگاه شیمی (ساختمان زرگنده): خانم شهربانو غفاری نسب و خانم وجیهه برخورداری

آزمایشگاه نانو محاسباتی (ساختمان زرگنده): خانم جیران عرب

آزمایشگاه میکروبشناسی 1 (ساختمان یخچال):خانم نگین فرجی

آزمایشگاه میکروبشناسی 2 (ساختمان یخچال):خانم نیلوفر مصباح_خانم حوریه سادات میرمالک ثانی

آزمایشگاه میکروبشناسی پژوهشی (ساختمان یخچال):خانم بهناز رشیدیه

آزمایشگاه بیوتکنولوژی (ساختمان یخچال):خانم طرلان میرزارزاز