کارشناسان آزمایشگاه ها

آزمایشگاه زیست شیمی (ساختمان موسیوند): آقای سیدمحمد نصراله زاده

آزمایشگاه علوم پایه (ساختمان موسیوند): خانم لیدا ولیان

آزمایشگاه شیمی (ساختمان موسیوند): خانم لیلا کرمی

آزمایشگاه فیزیولوژی (ساختمان موسیوند): خانم شبنم امتیازجو

آزمایشگاه فیزیک (ساختمان موسیوند): خانم هاله ثمینی

آزمایشگاه زیست شناسی (ساختمان زرگنده): خانم آزیتا حسنی

آزمایشگاه شیمی (ساختمان زرگنده): خانم شهربانو غفاری نصب و خانم وجیهه برخورداری

آزمایشگاه نانو محاسباتی (ساختمان زرگنده): خانم جیران عرب