کارشناسان آزمایشگاه ها

آزمایشگاه زیست شیمی (ساختمان موسیوند): فریبا اشرفی

آزمایشگاه زیست شناسی (ساختمان موسیوند): ندا اردودری

آزمایشگاه شیمی (ساختمان موسیوند): سیدمحمد نصراله زاده

آزمایشگاه فیزیولوژی (ساختمان موسیوند): لیدا ولیانی

آزمایشگاه فیزیک (ساختمان موسیوند): دکتر هاله ثمینی

آزمایشگاه زیست شناسی (ساختمان زرگنده): آتوسا فاتح