کارشناسان پژوهشی

خانم کبری اشرفی :

کارشناس پژوهش در رشته های سلولی مولکولی ، نانوتکنولوژی پزشکی ، بیوشیمی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت کسب و کار و MBA 

خانم میشا سلیمی:

کارشناس پژوهش در رشته های میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، ژنتیک مولکولی ، تکوین _ بیوسیستماتیک جانوری