معرفی معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری دانشکده : دکتر فلورا فروزش

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری ژنتیک مولکولی – پست دکتری ایمونوژنتیک

ایمیل : f8forouzesh@gmail.com