کارکنان اداره آموزش

                                              ساختمان زرگنده

رئیس اداره آموزش : ندا قلی زاده تهرانی

شماره تماس:    7-22006660-021  داخلی 306

                                                                            

کارشناسان آموزش

 • رشته های مقطع کارشناسی ارشد: پروانه انصاری
 • کارشناسی میکروبیولوژی: مهناز فشکی
 • کارشناسی سلولی مولکولی: طاهره سوری
 • کارشناسی بیوشیمی: فخری اشکویی
 • کارشناسی ژنتیک: همت علی شیرزاده
 • مسئول فارغ التحصیلان: فرانک پورکمائی
 • کارشناس امتحانات: محمدمراد شکری

 

                                                    ساختمان موسیوند

 

کارشناس مسئول امور آموزش: دکتر محمدرضا جعفرزاده

شماره تماس:    22237147-021 

                                                                                                      

 • کارشناسان آموزش:
 • رشته های میکروبیولوژی (مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی): سمانه حسن پور
 • رشته های سلولی مولکولی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی): نیره محسن زاده 
 • کارشناسی سلولی مولکولی و  رشته های مقطع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی-مدیریت: زهرا تاجیک اسماعیلی
 • رشته های مقطع کارشناسی ارشد سلولی و تکوینیبیوشیمی-ژنتیک: مهشید باقریان
 • رشته های نانوتکنولوژی پزشکی- نانوبیومیمتیک: دکترمحمدرضا جعفرزاده
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل: مهشید باقریان
 • مسئول امتحانات: زهره نجارزاده