کارکنان اداره آموزش

                                              ساختمان زرگنده

رئیس اداره آموزش : ندا قلی زاده تهرانی

شماره تماس:    7-22006660-021  داخلی 306

                                                                            

کارشناسان آموزش

  • رشته های مقطع کارشناسی ارشد: پروانه انصاری
  • کارشناسی میکروبیولوژی: مهناز فشکی
  • کارشناسی سلولی مولکولی: طاهره سوری
  • کارشناسی بیوشیمی: فخری اشکویی
  • کارشناسی ژنتیک: همت علی شیرزاده
  • مسئول فارغ التحصیلان: فرانک پورکمائی
  • کارشناس امتحانات: محمدمراد شکری
  • رشته های میکروبیولوژی (مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی): سمانه حسن پور