گروه های آموزشی دانشکده

گروه های آموزشی دانشکده علوم و فناوریهای نوین

ردیف

گروه آموزشی

مدیر گروه

اعضاء گروه

نام رشته های گروه

مقطع

1

ژنتیک

دکتر پگاه قرائیان

دکتر مهرداد هاشمی - دکتر ماندانا حسن زاد - دکتر فلورا فروزش - دکتر مریم اسلامی - دکتر حمید جمال الدینی -دکتر حسین فهیمی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

کارشناسی ارشد

2

میکروبیولوژی

دکتر سروناز فلسفی

دکتر سیدرضا حسینی دوست- دکتر ستاره حقیقت- دکتر شقایق یزدانی نیشابوری – خانم فاطمه باقری بجستانی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

 میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

میکروبیولوژی - محیطی

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی – میکروب های بیماری زا

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی - صنعتی

کارشناسی ارشد

3

علوم سلولی مولکولی

دکتر فاطمه روح اله

دکتر شهرام ضرابیان- دکتر مریم ناصراسلامی- دکتر معصومه حشمتی- دکتر نوشین باریک رو- دکتر سویار ساری

زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی مولکولی

کارشناسی

زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و تکوینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی سلولی و مولکولی- سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی سلولی و مولکولی- سلولی مولکولی

دکتری تخصصی

زیست شناسی - علوم جانوری –زیست سلولی

کارشناسی ارشد

4

زیست شناسی (بیوشیمی-بیوفیزیک)

دکتر ملیحه انتظاری

دکتر مجتبی فلاحتی- دکتر نیکو نصوحی- دکتر الهام رجب بیگی- دکتر شادی حاج رسولی ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

کارشناسی ارشد

5

علوم جانوری

دکتر حورا جلالی تهرانی

دکتر طاهره ناجی سیدحسین زاده- دکتر محمد ناصحی- دکتر سولماز خلیفه- دکتر فاطمه خاکپای

زیست شناسی - علوم جانوری

کارشناسی ارشد

زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

کارشناسی ارشد

6

نانوفناوری (نانوتکنولوژی) پزشکی

دکتر نگار معتکف کاظمی

دکتر مسعود درویش گنجی- دکتر مصطفی صفاری-

دکتر سمیه دانشجو

* نانوفناوری (نانوتکنولوژی) پزشکی

کارشناسی ارشد

* نانوفناوری پزشکی

دکتری تخصصی

نانوبیومیمتیک (نانوزیست الهام)

کارشناسی ارشد

7

اقتصاد و مدیریت دارو

دکتر مجتبی مالکی

دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد - دکتر هدیه دیوسالار

مدیریت MBA – مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار - بازاریابی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

کارشناسی ارشد

8

بیوتکنولوژی

دکتر فهیمه نعمتی منصور

دکتر هدی جهاندار- دکتر ندا موسوی - دکتر منتظری -دکتر خالقی

 بیوتکنولوژی - میکروبی و پزشکی

کارشناسی ارشد