معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی دانشکده : دکتر فهیمه  نعمتی منصور

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری بیوتکنولوژی

ایمیل : f_nemati82@yahoo.com