برد آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان سیستم مشهد زرگنده سابق سیستم آموزشی مشهد ( مشاهده نهایی انتخاب واحد خود را بررسی نمایید ) و مطابق آن در کلاس ها شرکت نمایید ، در صورت وجود مشکل در تاریخ 15 مهر ماه به آموزش مراجعه نمایید .