آزمایشگاه های ساختمان یخچال

آزمایشگاه تحقیقاتی میکروبیولوژی (ساختمان یخچال): سرپرست آقای دکتر حسینی دوست 

آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی (ساختمان یخچال): سرپرست خانم دکتر غزل لبیکی

 

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی 1 و 2 (ساختمان یخچال): سرپرست آقای دکتر حسینی دوست