معرفی ریاست

معرفی ریاست

رئیس دانشکده : دکتر ابراهیم بلالی

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری شیمی آلی

ایمیل : ebrahimbalali@yahoo.com